Avís i informació legal

SILK Aplicacions, SLU (en endavant “SILK”), amb NIF B65663445, domicili a Carrer Sabino de Arana 54, 08028 Barcelona, inscrita en el RM de Barcelona, Tom 42992, foli 162, full 414729, inscripció 6, és l´entitat titular del website al que vostè ha accedit.

L´accés a la web de SILK i qualsevol informació relativa als seus productes i serveis inclosos implica l’acceptació de les condicions generals establertes en aquest Avís Legal. Per aquest motiu vostè haurà de llegir atentament el contingut si desitja accedir i fer ús de la informació i serveis del website de SILK.

Validesa de la informació i continguts

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. SILK es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del website des d´aquesta data.

Els continguts de qualsevol de les pàgines web, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s´indiqui el contrari, no són ofertes vinculants. SILK es reserva el dret a introduir modificacions o a ometre parcial o totalment el contingut actual quan ho consideri oportú, així com a impedir o restringir l’accés temporal o permanentment.

SILK podrà incloure en el seu website continguts de tercers i enllaços a llocs web de tercers, sempre amb l’autorització dels seus propietaris, com ara a xarxes socials i a altres informacions. En cap d’aquests casos SILK serà responsable de les pàgines i contingut de tercers, així com del rendiment i la disponibilitat dels mateixos.

Navegació i personalització.

La simple navegació al website de SILK té caràcter gratuït i no requereix inscripció prèvia de l’usuari. No obstant això, l’accés i en el seu cas, la contractació o utilització de productes o serveis pot requerir que l’usuari es registri. En aquest cas, cada un d’aquests productes i serveis es regirà per les seves pròpies condicions particulars, sense perjudici de les condicions establertes aquí.

En el website es pot oferir a l’usuari la possibilitat de que pugui personalitzar les pàgines, incloent fons de pantalla diferents o bé que es pugui configurar l’accés als seus productes i serveis favorits, fent que la navegació i la localització dels recursos emprats sigui eficient, funcional i per tant s’adapti als gustos i usos de cada usuari.

Seguretat

El website de SILK té els certificats, segells o acreditacions de seguretat i qualitat necessaris per proporcionar un entorn segur als usuaris.

Protecció de dades i política de privacitat

SILK compleix plenament amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i els amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

SILK ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat, en funció de la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l´objectiu d´evitar, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

En omplir un formulari en el qual es sol•licitin dades de caràcter personal, s´informarà al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i del dret de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides únicament seran tractats i/o cedides per a la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Per a que la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, en la major brevetat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Política de cookies

Les pàgines web de SILK no utilitzen cookies.

Portals mòbils i geolocalització.

Algunes de les pàgines web de SILK poden estar adaptades per al seu ús en dispositius mòbils, pel que és possible que la presentació i contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin o siguin exactes als del portal.

Tanmateix, algunes de les pàgines web adaptades per a dispositius mòbils o les aplicacions poden tenir funcions de geolocalització, per tal de determinar quan l’usuari l’activi, la ubicació d’aquest dispositiu en tot moment. D’aquesta manera es podrà accedir als serveis que requereixen geolocalització, i que SILK tingui disponible.

L´accés a aquests serveis requerirà l´activació per part de l’usuari de la funció de geolocalització al seu dispositiu mòbil, que es podrà desactivar en qualsevol moment,

Propietat intel•lectual i industrial

Les pàgines web de SILK, les pàgines que inclou i la informació o elements continguts en aquestes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, dels que SILK o les empreses del Grup “la Caixa” són titulars o legítims llicenciataris.

SILK no concedeix cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts en les pàgines web de SILK en cas de que la seva titularitat no correspongui a SILK ni a les empreses del grup “la Caixa”.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol suport i mitjà de les obres abans citades, creacions i signes distintius sense autorització expressa dels seus respectius propietaris. L´incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, sota el seu propi risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixin cap dret de propietat intel•lectual o industrial de SILK. En particular, no podrà modificar-los o suprimir-los ni total ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de SILK o de les empreses del grup “la Caixa”.

Queda prohibit, llevat dels casos que expressament autoritzi SILK, establir enllaços, hipervincles o links des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de SILK que no siguin la pàgina inicial del seu portal, així com presentar les pàgines web de SILK o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

SILK no garanteix l’accés continuat, la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines web de SILK, que poden veure´s interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

SILK no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de les pàgines web de SILK mitjançant enllaços o hipervincles, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des del qual s’accedeix mitjançant enllaços o hipervincles al portal de SILK o a qualsevol de les seves pàgines web o de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenten sota l’aparença o signes distintius de SILK, llevat d´autorització expressa d’aquest últim.

SILK i els seus proveïdors d’informació com a tercers no assumeixen cap responsabilitat respecte a la informació, continguts, productes i serveis oferts o prestats a les pàgines web de SILK per terceres persones o entitats, tot i que pertanyin al mateix grup econòmic i, en particular, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus, relacionades amb l’anterior, puguin produir-se per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals;(iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il•lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i la imatge de les persones; (vii) en general, l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que sigui aplicable i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació proporcionada a través de la web de SILK.

Ni SILK ni els proveïdors d´informació com a tercers assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de SILK; (ii) intromissions il•legítimes mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol mena i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de SILK; (iv) errors de seguretat o navegació causat per un mal funcionament del navegador o per l´ús de versions no actualitzades del mateix.

Legislació aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

Aplicacions de SILK © s.a.u. 2015 Barcelona.

Back to Top